.Земледелска победа [вестник:седмичник] / Орган на Варненската окръжна земледелска дружба - Год. 1, бр. 1 (1920/21) - Год. 2, бр. 1 (1922). - Варна : Варненска окръжна земледелска дружба, 1920-1922. - 30 см