Start Over


Поправителните изпити в Машинното у-ще.
Излиза от печат книгата - `Сбор от практ. упътвания, правила, формули, рецепти и пр. за техн. работници из фабрики и работиници`.
Заповедта на общинското управление за нормировката на хляба.
Открита е конференцията по прехраната.
Свиква се младежката група при Соц.-Демократ. партия.
В жил. комисия са постъпили от 1 - 31 август включ. 680 молби.
Пощенски марки от по 10 ст. липсват на пазаря.
`Поземлена собственост` е почнал да излиза в София.
Адресите на търговците на цветя.
Излиза от печат изложението на В. Стопански съвет по намалението износните мита
По повод скандала за нормировката на цената на хляба.
[Хранително натравяне].
Театър и събрания.
Систематизиране решенията на експертната комисия.
Заседаващ управителен съвет на съединените тютюневи фабрики.
Чехска изложба в София.
Контролно бюро при Министерството на финансиите.
По вноса на произведенията от Крит и Самос.
Варненската пощенска управа.
Годишен отчет на Опитната станция в Садово.
Втори смесен влак по линията Горна Оряховица - Царева ливада.
Обявен конкурс за изработване на плана за търговско училище във Варна.
Търговско-Акционерно Д-во `Черно море` - Анхиало.
По линията Т.-Пазарджик - Пещера.
Credit Foncier de Bulgarie.
Земледелски бюлетин.
Фирма в несъстоятелност.
По един търг на изпаднал в несъстоятелност варненски търговец.
Нови гербови марки.
Турско-българските търговски преговори.
Годишно събрание на Икономическото Дружество.
Вноса на стъкла.
Пивоварите и закона за праздниците.
Курс по кожарство.
Нов началник на търговското отделение при министерството.
Борбата с градушката.
Предприемачески искания.
Временен правилник за надзора на парните котли.
Износа на бялата огнеупорна пръст.
Курсове по земледелието.
Срокът за старите мерки и теглилки.
Търговско-индустриалната земледелческа изложба в Одеса.
Висшите търговски училища в странство.
Келнерски курс.
Несправедливостите при облагането с прогресивно-подоходния данък в Бургас.
Теглене на Класната Лотария.
Наредбите по мерките и теглилките.
Промяна в кантара.
Редовните пътувания по Дунава.
Стоките от отоманско произхождение.
Лични.,Д-во `Бъдащност`, Стара Загора увеличава капитала си.
Изборите за членове на търговските камари.
По мерките и теглилките.
Началник на търговията става Ив. П. Маналов.
Индустриалния съвет.
Вноса на сушените зеленчуци.
Случките са поучителни.
Министерството на Финансите.
Таксите по мерките и теглилките.
Субсидиите на търговските училища.
Телефонната линия Варна - Бургас.
Фирми в несъстоятелност.
Курс по модерното щампосване.
Химически торове.
Закрит курс по модерно кроячество.
По достоверните сведения.
Фабриката за сапун в Бургас с нови модерни машини.
Наставления за занаятчиите.
Книжнина.
Тарифно бюро при Софийската Търговска Камара.
Облаги за индустриалците и занаятчиите.
Българската Ипотекарна Банка.
Баланса на Банка `Напредък`.
По задочния търговски курс на Ив. Костов.
Правилника за надзора върху приготовлението и продажбата на тестените произведения.
Занаятчийска конференция.
`Съединените тютюневи фабрики`.
Банка `Напредък` в Плевен.
Съюз на българските читалища.
Бургаска Търговско-Индустриална Камара.
Домостроително дружество в Плевен.
Демонстрация по бубохраненето.
Панаира в Нова Загора.
Тегленията на Класната лотария.
Фирма в несъстоятелност.
Ползуване с намалени такси за превоз.
Емиграционна агенция.
Ново пътно разписание в българските държавни железници.
Кинематографическо дружество в Русе.
Предаването на един реморкьор.
Тъкаческа фабрика за копринени платове в София.
Модерно пресовани тухли.
Ще уголеми капитала си Провадийското Акционерно Д-во `Добрина`.
Отложен е търга за електрическо осветление на гр. Варна.
Бойкотирани тръжни предприятия.
Сп. `Народно Стопанство` и Занаятчийските кооперации.
Помощи на професионални училища.
Чиновническото Коперативно Спестовно Застрахователно Дружество.
Делегация от търговци на посещение при министрите.
Печалбата от капитала - лекция на г. Ал. Цанков пред студентите.
По сръбско-българското сближение.
Тарифния съвет.
Мерки за подобрение на лозарството.
Горска конференция.
Курсове по помощните дисциплини.
Сливенското Държавно Текстилно училище.
Търговско училище в София.
Дисциплинарния съвет при Министерството на Търговията и Земледелието.
Видоизменена фирма.
Несъстоятелности.,Градушка.,Фабрика за непромокаеми платове.
Уголемен капитал на фабрика `Александър`.
Обущарски курс.
Курсове по кошничарство.
Акционерна фабрика в Габрово.
Химически торове.
Реколтата на розите.
Тегления на класната лотария.
По Одеската изложба.
Синдиката на застрахователните дружества.
Безмитен внос на суровия върбов материал.
Екскурзия на учениците от земледелските училища.
Искат поща в ловешките села.
Безмитен внос на материали и принадлежности за мините.
Бояджийска фабрика в Трявна.
Линията Царева Ливада - Габрово.
На Министерството на Общите Сгради.
Разширено производство в габровската фирма за трика Ив. Ив. Аврамов & C-ie.
Скотовъдна изложба в Плевен.
Несъстоятелност.,Индустриалният съвет.
Анулирано индустриално свидетелство на Бр. Фортуна от гр. Варна.
Конгреса на търговските камари отложен.
Маркирането на златните и сребърни сервизи на преселниците.
Облагането на чамовите летви.
Венчани.,Отложено събрание на Застрахователно дружество `България`.
Изоставена индустрия - кожарската фабрика `Щастие` в Габрово.
Заловил се с търговия бившият управител на Свищовската митница.
Търговски оплаквания.
Отчет на софийското вечерно търговско училище.
Акционерна Банка `Напредък`.
Индустриалният съвет.
Френското застрахователно дружество `National` в България.
Старите мерки и теглилки.
За фабриката `Лев` при Плевен.
Банка `Дели-Орман`.
Проверката на отчетите на Б. Н. Банка.
Облагането на визитните картички.
Вноса на църковни предмети.
Районна земледелческа изложба.
Пожар в парахода `Езампляр`.
Освободени от мито материали.
Българско-Американска Банка.
Оживление на тържища.
Безмитен внос на сурови материали.
Панаира в Силистра.
Българската Народна Банка.
Търговско бюро `Балкан` на Христо Николов в София.
Курсове по земледелието и клоновете му.
Как се насърчава местната индустрия в България.
Членове на експертната комисия.
Загубите от наводнението.
Юбилей на секретаря на Софийската Търговско-Индустриална Камара.
За парните котли.
Нов списък на дописаните сурови и полуобработени материали.
Акционерно д-во за въздигане театрално здание в Габрово.
Анонимно Акционерно д-во `Росица` - Габрово.
Освободени от мито материали.
По облаганието на иглиниците.
Пчеларски конгрес в София.
Реколтата на розите.
Временни курсове на Пловдивската Търговска Камара.
Строежите в Бургас.
Водата в Пловдив.
Съдбата на сарашкия курс в Сливен.
По пресушаване блатата.
Годявка.,Винарска фирма в Бургас.
Нашия добитък в Турция.
Отчета на Б.Н. Банка за 1910 г.
Вагони за превоз на въздушен газ.
Наводнението и събирането на данъците.
Изпитите в земледелските училища.
Дадени облаги.
Бургаското Средно Държавно Търговско Училище.
Съединените Тютюневи Фабрики.
Д-во `Енергия` - Русе.
Злобни инсинуации по адрес на Съединените Тютюневи Фабрики.
Тегления на класната лотария.
Намаленията по железниците за Одеската изложба.
Износ на зърнени храни.
Пашкулното тържище.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска библиотека
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Работнишко дело
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Свободен глас
 Северна поща
 Семейно огнище
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Професионални училища
Резултати 226 - 234 от 318.стр.    First Page  Previous Page   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 73, 06/09/1923
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 209, 05/02/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 215, 02/03/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 216, 05/03/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 221, 23/03/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 230, 30/04/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 231, 04/05/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 233, 11/05/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 246, 29/06/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library